Seminar om innvandrere som ressurs i Fjellregionen

 

Hva skal til for at flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere skal bli boende i en distriktskommune er tema for seminaret som holdes i Tynset kulturhus, 15. november.

Av Ingrid Eide

 

[ Se seminarprogrammet her ]

Mahdi Hassan, kommunestyremedlem og leder for Internasjonalt råd i Tynset, er initiativtager til arbeidsseminaret. Foto: Ingrid Eide / Ingrafo

– Mange kommuner har ikke tatt inn over seg de mulighetene mangfoldet av innbyggere gir. For distriktskommuner er det flyktninger og arbeidsinnvandrere som gir størst mulighet for befolkningsvekst. Da må vi jobbe helhetlig og tenke bredde i integrering og tjenestetilbud for å ta vare på disse som den ressursen de utgjør, påpeker leder i Internasjonalt råd på Tynset, Mahdi Hassan.

Tynset er en av tre case-kommuner i studien «Derfor blir vi her» hvor innvandrere i Distrikts-Norge får fram innvandreres egne fortellinger om hvorfor de blir boende i et lokalsamfunn som sårt trenger dem. Resultater fra studien og gode grep til inspirasjon for mer helhetlig satsing på inkludering blir presentert på arbeidsseminar i Tynset kulturhus 15. november.

Seminaret arrangeres etter initiativ fra Internasjonalt råd Tynset i samarbeid med Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark fylkeskommune og Distriktssenteret, kompetansesenter for distriktsutvikling. Kommuneansatte og samarbeidspartnere fra hele Fjellregionen er invitert til dette seminaret.

– Hva har det betydd for Tynset å være med i en slik studie?

– Det har vært midt i blinken i forhold til intern bevisstgjøring på prioriterte tiltak. Mye av det studien har avdekket er ikke overraskende, men nå er det bevist, og vi vil bruke rapporten som et verktøy for å konkretisere videre integreringsarbeid, kommenterer lederen i Internasjonalt råd.

Mahdi nevner eksempelvis at Tynset kommune nå helt nylig har ansatt en boveileder. Dette er et tiltak for å hindre at flyktninger og arbeidsinnvandrere flytter fra Tynset etter en viss tid. Boveileder  skal blant annet bistå og bidra til å gi kunnskap om Husbankens støtteordninger og boløsninger.

– Vi har store forventninger til denne s tillingen som også skal styrke arbeidet med den den boligsosiale handlingsplanen for kommunen, sier Mahdi Hassan. I rapporten blir tilgang til boliger og informasjon om boløsninger og mulighet for å eie egen bolig, pekt på som en vesentlig faktor for at innvandrere skal fortsette å bo i kommunen de kommer til. Rapporten er også viktig i planleggingen av mottak av flyktninger.

– Tynset kommune tenker både helhet og bredde i sin integreringspolitikk. Vi satser ikke bare på tjenesteyting for flyktninger og arbeidsinnvandrere, men for alle minoritetsspråklige, påpeker Mahdi. Det er flere år siden kommunen erstattet flyktningetjenesten med en koordinator for flerkulturelt arbeid. Det er imidlertid områder vi kan bli bedre på, derfor vil og bygge videre på, og heve, den kompetansen administrasjonen har opparbeidet via Flytt-Hit-prosjektet. Erfaringer fra dette tilflytterprosjektet føres videre i integreringsarbeidet av fremmedspråklige. I følge rapporten er det så lite som skal til for at den enkelte føler at den blir sett. Et velkomstbrev og bli-kjent- arrangement hvor den ENKELTE blir ønsket velkommen, nevnes i rapporten som et konkret tiltak.

Mahdi Hassan som foruten å være leder for Internasjonaltt råd og kommunestyremedlem i Tynset, håper at rapporten vil legges til grunn i rulleringen av kommunens tiltaks- og handlingsplan som nå snart skal igangsettes. Det er også en viktig rapport for Hedmark Fylkeskommune i arbeidet videre med «Regional plan for framtidas flerkulturelle Hedmark» 2009‐2012.

Resultater fra studien som er gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra Distriktssenteret blir presentert av forsker Aadne Aasland fra NIBR og Marianne Solbakken fra Distriktssenteret. Faglig verksted med fokus på hva som skal til for å styrke inkluderingsarbeidet og å velge tiltak som regionen ønsker å jobbe videre med står som et sentralt mål for dagen. Workshopen skal konsentreres omkring fem hovedtemaer og utfordringer. Disse temaene er i skrivende stund imidlertid ikke ferdig definert, opplyser Mahdi.

Studien er gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra Integrerings- og mangfolddirektoratet ( IMDI) og Distriktssenteret, kompetansesenter for distriktsutvikling.

Rapporten og populærversjon kan leses og laste ned her:
http://www.distriktssenteret.no/filearchive/derfor-blir-vi-her-kortversjon.pdf