Internasjonalt råd – hva er det?

 

.

Tekst og foto: Ingrid Eide / Multikult

– Internasjonalt råd har en viktig plass i kommunenes integreringsarbeid, mener Mahdi Hassan, leder i Internasjonalt råd på Tynset. Han er selv initiativtageren til at dette ble opprettet på Tynset i 2007, og like etter kom Tolga kommune etter.

– Internasjonalt råd er et rådgivende organ og det bør og skal være kommunalt for å få det inn i administrative former, poengterer Mahdi.

Hvordan er rådet sammensatt?

– Sammensetningen av rådet er viktig. Det skal bestå av folk med kunnskap om, som er engasjerte og som brenner for det flerkulturelle arbeidet. Rådet skal også ha en faglig bredde som spenner fra næringsliv, politikere til frivillige organisasjoner, Idrettslag, offentlig forvaltning med NAV, skole, administrasjon og ikke minst minoritetsspråklige bosatt på Tynset.

– Hva er det viktigste arbeidet Internasjonalt råd gjør?

Kommunen har vedtatt en tiltaks- og handlingsplan for Internasjonalt råds arbeid. Vi skal som sagt være et rådgivende organ. Hvert år tar vi mål av oss å arrangere et heldagsseminar hvor formålet er bevisstgjøring og det å bygge kompetanse og kunnskap i forhold til flerkulturelt arbeid. Hit får vi profilerte foredragsholdere som engasjerer og trekker folk. Til disse seminarene er vi avhengig av gode samarbeidspartnere og medarrangører. Regionrådet, fylkeskommunen og Internasjonalt råd i Tolga, foruten Distriktssenteret (Kompetansesenteret for distriktsutvikling) er en av våre viktige samarbeidspartnere. Distriktssenteret sitter med kompetanse på bosetting- og boligutfordringer, de bidrar ikke minst til å skape et nettverk mellom kommuner, forteller Mahdi.

Vi skal eksempelvis bidra til å tilrettelegge tiltak for å få folk med innvandrerbakgrunn i arbeid. Vi skal være et organ hvor næringslivet kan henvende seg til for å tilby arbeid. Internasjonalt råd var sentral i arbeidet med å utvikle tiltak og handlingsplanen for det flerkulturelle arbeidet i kommunen. Det er viktig å tenke helhetlig og ha fokus på individet, ikke på grupper i kommunens tjenesteområde.

Mobilisere og motivere
Til høsten er det stortingsvalg. Da skal Internasjonalt råd bidra i mobiliseringsarbeidet for å få de flerkulturelle med stemmerett til å bruke stemmeretten sin. Det gjøres gjennom opplysningsarbeid, foredragsrekker og så videre.

Oppsummert kan det sies at Internasjonalt råd jobber både med en teoretisk og praktisk tilnærming til det flerkulturelle arbeidet.

– Den viktigste jobben dette rådet gjør handler om bevisstgjøring, kommenterer Mahdi.

Han innrømmer at Integreringsarbeidet i kommunene går tregt. Tynset kommune har imidlertid gjort mye på denne fronten og går foran som en pilotkommune i organiseringen av det flerkulturelle arbeidet.

– Kommunen la for flere år siden ned flyktningetjenesten og jobber mer helhetlig med tilflyttings- og flerkulturelt arbeid, påpeker Mahdi Hassan.

Vil ha internasjonalt råd for hele fjellregionen
Hvordan kommunen organiserer sitt integreringsarbeid handler mye om deres vilje til å prioritere dette arbeidet. Man kan ikke vente til man støter på utfordringer, man må ligge i forkant. Mange kommer hit med ulike forventninger om hva kommune kan tilby, dette må kommuniseres klart ut og da må kommunen også ha en klar strategi for dette arbeidet.

Men det er viktig å poengtere at kommunene skal legge til rette og være administrativ koordinator for integreringsarbeidet. Men HELE lokalsamfunnet må ta del i integreringsarbeidet. Naboer, lag og foreninger, næringsliv – ALLE er viktige i dette arbeidet, fastslår Mahdi.

I Fjellregionen har tre kommuner vedtatt å etablere internasjonalt råd. På Tynset og Tolga ble dette gjort i 2009, i Alvdal er dett ennå ikke på plass.

– Vi har et mål om at det skal etableres felles internasjonalt råd for regionen, opplyser Mahdi.

Mahdi oppfordrer lesere av Multikult som bor på Tolga eller Tynset og som ønsker å bidra med innspill eller engasjement i Internasjonalt råd til å ta kontakt.  Møtene til Internasjonalt råd er ikke åpne for allmennheten.

 

Flere opplysninger om Internasjonalt råd i Tolga og Tynset finnes på kommunenes nettsider: 

www.tynset.kommune.no – se «Politikk» i meny venstre side – leder Mahdi Hassan

www.tolga.kommune.no – se «Politikk» i meny venstre side – leder Aleida Knevelmann